//
you're reading...
Hadits Nabawi & Ilmunya

Kegigihan Ulama India dalam Mensyarah Kitab-Kitab Hadits antara Abad XIV Sampai Awal-Awal Abad XV Bag. 1

Usaha-usaha ulama di benua India-Pakistan dalam berkhidmat kepada kitab-kitab hadits di masa belakangan ini sangat ma’ruf di sisi pemerhati & penulis. Maka mereka mengerahkan usaha-usaha yang besar dalam berkhidmat kepadanya, tak diingkari lagi.

Benuia India adalah termasuk negeri yang paling subur pertumbuhan hadits di masa mataakhir. Di sana telah berdiri banyak madrasah & ma’had yang mempelajari kutub sittah dan selainnya dari kitab-kitab hadits. Maka muncullah darinya para ahli hadits & huffazh yang sibuk dengan hadits, seperti mengajar, mensyarah, dan mengarang. Yang demikian itu kembali kepada usaha Imam Muhaddits Kabir Syaikh Syah Waliyyulloh Ad Dahlawi (w. 1176 H) dalam menghidupkan sunnah nabawiyyah dan menyebarkannya di benua ini.

Di anatara ulama-ulama menonjol yang menulis syarah-syarah atas kitab-kitab hadits, seperti;

 1. Imam Abul Hasanat ‘Abdul Hayy bin ‘Abdul Halim Al Anshori Al Laknawi (1264-1304 H), pemilik banyak karya-karya yang cemerlang, mencapai 120 kitab.

Beliau memiliki sebuah syarah atas kitab Al Muwaththo’ dengan tajuk التعليق الممجد على موطأ الإمام محم(At Ta’liqul Mumajjad ‘ala Syarh Muwaththo’il Imam Muhammad). Kitab ini sudah dicetak atas pengakuan lebih dari sekali di India dengan khoth farisi.

Pertama dicetak di Al Mathba’ Al Mushthofa’I tahun 1297 di Locknew, di masa hidup penulisnya rohimahulloh. Kemudian dicetak ulang di percetakan yang sama tahun 1306 H. Selanjutnya dicetak di Al Mathba’ Al Yusufi tahun 1346 H di Lacknew. Terakhir dicetak pada tahun 1412 H di Darul Qolam Damascus dengan tahqiq Dr. Taqiyyuddin An Nadawi.

Al Laknawi memilih untuk mensyarah dan menta’liq naskah Imam Muhammad karena dua sebab. Pertama, karena syarah naskah Imam Yahya Al Andalusi menghimpun (pendapat) ulama-ulama terdahulu dan mutaakhir, sedangkan naskah Imam Muhammad belum ada yang mensyarahnya kecuali Al ‘Allamah Biri Zadah & Syaikh ‘Ali Al Qori. Kedua, naskah Imam Muhammad lebih rajah dari beberapa serge di sisinya.

Kitab ini mempunyai keistimewaan dengan banyaknya faidah yang dibutuhkan para ulama & penuntut ilmu, yaitu menjelaskan makna-makna hadits, menguraikan musykilatnya, menyebutkan madzhab imam-imam yang berbeda beserta isyarat dalil-dalilnya & yang rajih, memberi syakal lafazh-lafazh yang asing & nama-nama rijal, biografi perawi-perawi serta yang berhubungan dengannya berupa penilaian kuat & lemah, dan lainnya dari faidah-faidah yang banyak.

Syaikh ‘Abdul Fattah Abu Ghoddah berkata, “Sesungguhnya kekosongan suatu perpustakaan seorang ‘alim darinya (kitabnya Al Laknawi ini) adalah suatu keterluputan yang besar.”

 1. Al ‘Allamah Syaikh Muhammad Hasan bin Zhuhur Al Hasan Al Hanafi As Sanbahali (w. 1305 H). Beliau mempunyai حاشية تنسيق النظام على مسند الإمام أبي حنيفة(Hasyiyah Tansiqun Nizhom ‘ala Musnadil Imam Abi Hanifah)
 2. Al ‘Allamah Sayyid Abu Ath Thoyyib Shiddiq Hasan Khan bin ‘Ali Al Husaini Al Bukhori Al Qinnuji (w. 1307 H), amirnya Bahufal di India. Beliau memiliki beberapa kitab syarah kitab hadits, yaitu:
 • عون الباري في حل أدلة البخاري(‘Aunul Bari fi Halli Adillatil Bukhori), sebuah syarah terhadap ringkasan Shohih Al Bukhori yang berjudul التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح(At Tajrihush Shorih li Ahaditsil Jami’ish Shohih) karya Syaikh Husain bin Mubarok (atau Syaikh Ahmad bin Ahmad Asy Syaroji, w. 893), dalam dua jilid.
 • السراج الوهّاج في كشف مطالب مختصر صحيح مسلم بن الحجاج(As Sirojul Wahhaj fi Kasyf Matholib Mukhtashor Shohih Muslim bin Al Hajjaj) karya Al Mundziri. Kitab ini dicetak dalam dua jilid, berhalaman sebanyak 1409 hal.
 • مسك الختام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام(Miskul Khitam syarh Bulughil Marom min Adillatil Ahkam) dengan bahasa Persia. Kitab ini termasuk kitab paling bagus yang beliau tulis, sebagaimana yang beliau katakana tentang dirinya dalam إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين(Ittihafun Nubalail Muttaqin bi Ihya’I Maatsiril Fuqoha’ wal Muhadditsin), dengan bahasa Persia pula.
 • فتح العلام لشرح بلوغ المرام(Fathul ‘Allam li Syarh Bulughil Marom). Dicetak Al Mathba’ah Al Miriyyah di Bulaq tahun 1302 H dalam satu jilid besar.
 1. Al ‘Allamah Syaikh Fakhrul Hasan bin ‘Abdurrohman Al Hanafi Al Kankuhi (w. 1315 H). Beliau mempunyai:
 • التعليق المحمود على سنن أبي داود(At Ta’liqul Mahmud ‘ala Sunan Abi Dawud). Dicetak di India
 • حاشية مختصرة على سنن ابن ماجه(Hasyiyah Mukhtashoroh ‘ala Sunan Ibn Majah)
 1. Syaikh Abu ‘Abdurrohman Muhammad Al Funjabi Ad Dahlawi (w. 1315 H). Ia memiliki تعليقات على سنن النسائي(Ta’liqot ‘ala Sunan An Nasa’i) namun belum diselesaikannya, dan disempurnalan Syaikh Abu Yahya Muhammad Kifayatulloh Asy Syahjahanfuri (w. 1338 H)
 2. Al ‘Allamah Syaikh Rosyid Ahmad bin Hidayat Ahmad Al Kankuhi (w. 1323 H), syaikhnya para ahli hadits di zamannya. Muridnya yang bernama Syaikh Muhammad Yahya bin Isma’il Al Kandahlawi (w. 1334) telah menghimpun dektean-dekteannya atas Shohih Al Bukhori & Jami’ At Tirmidzi, kemudian beliau tertibkan. Maka muncullah dua kitab besar yang diberi judul:
 • لامع الدراري على جامع البخاري(Lami’ud Darori ‘ala Jami’il Bukhori)
 • الكوكب الدري على جامع الترمذي(Al Kaukabud Durri ‘ala Jami’it Tirmidzi)

Selanjutnya dikoreksi (menghilangkan hal-hal yang tidak perlu), diberi catatan kaki, dan diterbitkan oleh putranya, Syaikh Muhammad Zakariya Al Kandahlawi. Lami’ud Darori dicetak dalam tiga jilid besar di India, kemudian dicetak di Mesir dalam sepuluh juz.

 

 1. Syaikh Hafizh Abul Hasan As Sayalkuti (w. 1325 H). Beliau mempunyai فيض الباري ترجمة وشرح صحيح البخاري(Faidhul Bari fi Tarjamah wa Syarh Shohihil Bukhori). Lengkap dalam 30 juz dengan berbahasa Urdu.
 1. Syaikh Muhaddits Qodhi Husain bin Muhsin Al Anshori Al Yamani (w. 1327 H). Ia menulis:
 • تعليقات على سنن أبي داود(Ta’liqot ‘ala Sunan Abi Dawud)
 • Ta’liq ringkas terhadab Sunan An Nasa’i
 1. Al ‘Allamah Syaikh Abu Ath Thoyyib Muhammad Syamsul Haqq Al ‘Azhimabadi (w. 1329 H). Beliau mempunyai:
 • غاية المقصود في حل سنن أبي داود(Ghoyatul Maqshud fi Halli Sunan Abi Dawud). Sebuah syarah yang besar dan termasuk syarah terbaik atas Sunan Abi Dawud. Kitab ini mengandung pembahasan kitab, matan-matan, sanad-sanad, dan faidah-faidah yang banyak.

Akan tetapi beliau belum menyempurnakannya, dan belum dicetak kecuali juz pertama di India tempo dulu. Kemudin dicetak Al Mutbaqi sampai permulaasn Kitabush Sholat dalam tiga jilid. Naskah khothnya ditemukan di Perpustakaan Khodabaksy di Kota Batnah, India.

Selanjutnya diringkas oleh santrinya, Syaikh Abu ‘Abdurrohman Syaroful Haqq yang terkenal dengan Muhammad Asyrof Al ‘Azhimabadi, yang diberi tajuk عون المعبود شرح سنن أبي داود(‘Aunul Ma’bud syarh Sunan Abi Dawud).  Syaikh Muhammad Asyrof meringkasnya dengan pengawasan Abu Ath Thoyyib. Dicetak di India tahun 1322 H dalam empat jilid besar.

 • التعليق المغني على سنن الدارقطني(At Ta’liqul Mughni ‘ala Sunan Ad Daruquthni)
 • فضل الباري شرح ثلاثيات البخاري(Fadhlul Bari syarh Tsalatsiyatil Bukhori)
 • النجم الوهّاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج(An Najmul Wahhaj fi Syarh Muqoddimah Shohih Muslim bin Al Hajjaj)
 • هدية اللوذعي بنكات الترمذي(Hadiyatul Ludza’i bi Nukatit Tirmidzi)
 • Ta’liq-ta’liq terhadap Sunan An Nasa’i. Kitab yang terakhir ini hilang.

 

 1. 10.  Syaikh Abul Khoir Nurul Hasan bin Shiddiq bin Hasan Khan (w. 1336 H). Beliau menulis: فتح العلام لشرح بلوغ المرام(Fathul ‘Allam li Syarh Bulughil Marom). Kebanyakannya diambil dari Subulussalam karya Ash Shon’ani, dan beliau menambah dengan tambahan-tambahan dari lainnya, terutama di jilid yang kedua.

Dicetak di Percetakan Al Amiriyyah di Bulaq Mesir, cet. pertama tahun 1302 H. Setelah itu dicopy oleh Dar Shodir Beirut tanpa tanggal (tahun).

Syaikh Shofiyyurrohman Al Mubarokfuri menyebutkan dalam sekapur sirih Ittihaful Kirom, bahwa ia dinisbahkan kepada anaknya tersebut. Yang benar ia milik Shiddiq bin Hasan sendiri.

 1. 11.  Asy Syaikh Al Hafizh ‘Abdulloh bin ‘Abdurrohim Al Ghozifuri (w. 1337). Beliau menulis kitab البحر الموّاج في شرح مقدمة الصحيح لمسلم بن الحجاج(Al Bahrul Mawwaj fi Syarh Muqoddimah Ash Shohih li Muslim bin Al Hajjaj). Naskah khothnya terdapat di Perpus Khodabaksy di Bitnah India dalam 47 halaman.

 

 1. 12.  Syaikh Amir ‘Ali Al Laknawi (w. 1337 H). Beliau memiliki syarah Shohih Al Bukhori.
 1. 13.  Syaikh Ahmad bin Hasan Ad Dahlawi (w. 1338 H). beliau mempunyai حاشية على بلوغ المرام(Hasyiyah ‘ala Bulughil Marom). Dicetak tahun 1325 H. lalu Al Maktab Al Islami mencetak yang kedua kalinya tahun 1394 H dalam satu jilid.
 1. 14.  Al ‘Allamah Syaikh Mahmud Al Hasan bin Dzul Faqqor ‘Ali Al Hanafi Ad Duyubandi yang terkenal dengan syaikhnya India (w. 1339 H). Beliau menulis dua kitab, yaitu:
 • تعليقات على سنن أبي داود(Ta’liqot ‘ala Sunan Abi Dawud)
 • تقرير على سنن الترمذي(Taqrir ‘ala Sunanit Tirmidzi), yang disusun oleh santrinya
 1. 15.  Syaikh Sayyid ‘Abdul Hayy bin Sayyid Fakhruddin Al Hasani Al Barilawi (w. 1341 H), penulis Nuzhatul Khowatir dan ayah da’i besar Al ‘Allamah Sayyid Abul Hasan ‘Ali Al Hasani An Nadawi. Beliau mempunyai ta’liq terhadap Sunan Abi Dawud, namun belum sempurna.
 2. 16.  Syaikh Muhaddits ‘Abdul Wahid dan Syaikh Muhaddits ‘Abdul Halim (w. 1342 H), keduanya putra ‘Abdulloh Al Ghoznawi. Keduanya mempunyai terjemah syarah Shohih Al Bukhori dengan bahasa Urdu.
 1. 17.  Al ‘Allamah Al Kabir Syaikh Kholil Ahmad bin Majid ‘Ali As Saharonfuri (w. 1346 H). Ia menulis بذل المجهود في حل سنن أبي داود(Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud)

Bersambung

Iklan

About Firman Hidayat Marwadi

Seorang penuntut ilmu yang semoga diberi keistiqamahan oleh Allah dalam setiap kebaikan.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: