//
you're reading...
Hadits Nabawi & Ilmunya

Usaha Ulama India dalam Mensyarah Kitab-Kitab Hadits antara Abad XIV Sampai Awal-Awal Abad XV Bag. 2

 • Syaikh Barokat Ahmad bin Daim ‘Ali Al Hanafi Ath Thuki (w. 1347 H). Beliau  mempunyai حاشية على جامع الترمذي
 • Muhadditsul Hindi Al Imam Muhammad Anwar bin Mu’zhom Syah Al Kasymiri Al Hanafi (1292-1352 H). Salah satu ulama besar di Darul ‘Ulum Deoband, dan pendiri Islamic University dan Majlis ‘Ilmi di Dehbil, Kajarat.

Beliau mempunyai فَيْضُ الْبَارِيِّ بِشَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّdalam empat jilid besar. Terbit di bawah pengawasan Majlis Ilmi Debhil, India tahun 1357 H. buku ini adalah dekteannya yang dihimpunkan santrinya, Syaikh Badr ‘Aalim Al Mertehi (w. 1385). Beliau juga menulis حاشية البدر الساري إلى فيض الباري. Ada lagi dektean selain Faidhul Bari, yang bertajuk Anwarul Bari fi Syarh Shohihil Bukhori, yang dihimpun Syaikh Ahmad Ridho Al Bajanuri. Ia juga mempunyai Al ‘Urf Asy Syadzi ‘ala Jami’it Tirmidzi dalam 488 halaman. Dikumpulkan muridnya, Syaikh Muhamad Jarogh/Syarogh (w. 1390 H), ini juga dari dekteannya. Juga Amali ‘ala Sunan Abi Dawud, telah dicetak bagian pertamanya. Dan Amali ‘ala Shohih Muslim, yang dikumpulkan muridnya, Syaikh Munazhir Ahsan Al Kailani.

 • Al ‘Allamah Syaikh Abul ‘Ula/’Ala Muhammad (bin) ‘Abdurrohman bin ‘Abdurrohim Al Mubarokfuri (w. 1353 H). Beliau mempunyai kitab Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami’i At Tirmidzi. Kitab ini adalah syarah terbesar untuk Jami’ At Tirmidzi dan banyak dipakai orang setelah ‘Aridhotul Ahwadzi karya Al Qodhi Abu Bakr bin Al ‘Arobi Al Maliki.
 • Syaikh Al Mirza Hirot Ad Dahlawi (w. 1928 M). beliau mempunyai Hall Shohihil Bukhori.
 • Syaikh Abul ‘Atiq ‘Abdul Hadi An Najibabadi, salah satu murid Imam Al Kasymiri. Ia mempunyai Anwarul Mahmud ‘ala Sunan Abi Dawud. Kitab tersebut adalah kutipan dari dektean Syaikhul Hind Maulana Mahmud Al Hasan Ad Deobandi, dektean Imam Al Kasymiri, dan dikumpulkan di dalamnya faidah-faidah yang dikutibnya dari Badzlul Majhud karya Syaikh Kholil Ahmad As Saharonfuri serta pelajaran dari ‘Al ‘Allamah Syabir Ahmad Al ‘Utsmani untuk Shohih Muslim. Akan tetapi Dr. Taqiyyuddin An Nadawi mengatakan, “Di dalamnya dijumpai banyak kesalahan.”
 • Al ‘Allamah Syaikh Shofiyyurrohman Al Mubarokfuri, penulis Ar Rohiqul Makhtum. Beliau mempunyai kitab Minnatul Mun’im fi Syarh Shohih Muslim atau Al Ibtihaj fi Syarh Shohih Muslim bin Al Hajjaj, juga Ittihaful Kirom ta’liq ‘ala Bulughil Marom. Kitab Ittihaf ini sudah dicetak di Percetakan Salafiyyah Benares India untuk cetakan petamanya tahun 1403 H dalam satu jilid, sebagaimana diterbitkan Darus Salam di Riyadh tahun 1412 H.
 • Syaikh Abu ‘Abdillah Muhammad Yusuf As Suroti (w. 1361 H). beliau mempunyai Syarh Sunan Ibn Majah.
 • Syaikh Muhammad bin ‘Abdulloh Al ‘Alawi yang lebih terkenal dengan sebutan Bajayun bin Nuruddin Al Hazarowi (w. 1366 H). beliau mempunyai ‘Aunul Wadud fi Syarh Sunan Abi Dawud, dicetak di Locknew tahun 1318 H dalam dua jilid, dan juga Miftahul Hajah syarh Sunan Ibni Majah.
 • Syaikh ‘Abdut Tawwab Al Maltani (w. 1366 H). beliau mempunyai Ta’liq ‘ala ‘Aunil Ma’bud syarh Sunan Abi Dawud dan Ta’liq ‘alal Mushonnaf karya Ibnu Syaibah.
 • Syaikh ‘Abdushshomad Al Husainabadi Al A’zhomi (w. 1367 H). Beliau mempunyai Syarh Sunan Ibni Majah, namun belum selesai.
 • Syaikh Muhaddits Muhammad Abul Qosim Al Benaresi (w. 1369). Ia memiliki Al Kautsarul Jari fi Hall Musykilatil Bukhori.
 • Al ‘Allamah Al Muhaqqiq Syaikh Syabir Ahmad Al ‘Utsman Ad Deobandi (w. 1369). Beliau mempunyai Fathul Mulhim li Syarh Shohoh Muslim, namun beliau wafat dahulu sebelum menyelesaikannya. Telah dicetak darinya 3 bagian besar. Telah sampai Kitabun Nikah. Selanjutnya diselesaikan cucunya, Syaikh Muhammad Taqiyy bin Muhammad Syafi’ Al Hanafi Al ‘Utsmani Ad Deobandi. Beliau juga punya Fadhlul Bari ‘ala Syarh Shohihil Bukhori, sebuah penjelasan ringkas.
 • Al ‘Allamah Syaikh Isyfaqurrohman Al Kandahlawi (w. 1377). Beliau mempunyai banyak hasyiyah berikut:
  • Ø Hasyiyah ‘ala Sunan Abi Dawud
  • Ø Ath Thoyyibusy Syadzi ‘ala Jami’it Tirmidzi
  • Ø Hasyiyah ‘ala Sunan An Nasa’i
  • Ø Kasyful Mughtho Hasyiyah ‘alal Muwaththo’
 • Syaikh Husain Ahmad Al Madani (1377). Beliau mempunyai Syarh ‘ala Jami’it Tirmidzi
 • Al’Allamah Al Mufti Syaikh ‘Abdullathif bin Ishaq Al Hanafi As Sanhali (1379). Beliau memiliki Syarhul Lathif syarh ‘ala Jami’it Tirmidzi
 • Al ‘Allamah Syaikh Husain Ahmad Al Madani (w. 1377). Beliau mempunyai Syarh ‘ala Jami’ At Tirmidzi
 • Al ‘Allamah Al Mufti Syaikh ‘Abdullathif bin Ishaq Al Hanafi As Sanhali (w. 1379). Beliau mempunyai Syarhul Lathif, Syarh ‘ala Jami’ At Tirmidzi dalam beberapa jilid besar, namun belum dicetak
 • Syaikh Sa’id Syarofuddin Ad Dahlawi (1381). Ia memiliki Syarh Sunan Ibn Majah masih dalam manuskrip, sebuah syarh beberapa bab dari Sunan Ibnu Majah
 • Al ‘Allamah Muhammad Yusuf bin Syaikh Muhammad Ilyas Al Kandahlawi (w. 1384), penulis Hayatush Shohabah dan amir Jama’ah Tabligh ke-2 setelah ayahnya. Ia memiliki Amanil Ahbar fi Syarh Ma’anil Atsar karya Ath Thohawi
 • Al ‘Allamah Syaikh ‘Abdussattar n ‘Abdul Wahhab Ad Dahlawi As Salafi (w. 1386), penulis Faidhul Mlikil Wahhabil Muta’ali. Beliau mempunyai Nashrul Bari syarh Shohih Al Bukhori, namun belum selesai dan kemudian diselesaikan Syaikh Karom Al Jalili
 • Syaikh Khoir Muhammad bin Ilahi Bakhsy Al Jalandahrawi (w. 1390). Beliau mempunyai syarah Mukhtashor Al Bukhori
 • Syaikh Mufti Ahmad Yar Khan Nu’aimi (1391). Ia memiliki Na’imul Bari fi Insyiroh Shohih Shohih Al Bukhori
 • Al ‘Allamah Syaikh Muhammad Idris bin Muhammad Isma’il Al Kandahlawi (w. 1394 di Lahore). Ia memiliki At Ta’liq Ash Shobih ‘ala Misykatil Mashobih karya Al Khothib At Tibrizi. Baru-baru ini dicetak dalam 7 juz di Dar Ihyai At Turots Al ‘Arobi Beirut tahun 2004 M di bawah pengawasan Syaikh Muhammad ‘Awadh Mar’ab. Ia juga memiliki Tuhfatul Qori bi Hall musykilatil Bukhori dalam 20 juz dan sudah dicetak 3 juz pertama dan juz akhir dan sisanya masih dalam manuskrib yang terpelihara
 • Al ‘Allamah Al Jalil Syaikh Muhammad Yusuf Al Banuri Ad Deobandi (w. 1397). Ia mempunyai Ma’arifus Sunan syarh Jami’ At Tirmidzi namun belim selesai dan telah terbit 6 juz, sudah sampai akhir bab-bab haji, dicetak di Pakistan.
 • Syaikh Fadhlulloh Al Haidarabadi (w. 1399). Ia menulis Fadhlullohish Shomad fi Taudhihil adabil Mufrod karya Imam Al Bukhori, dicetak di Percetakan Salafiyyah Cairo tahun 1378 H
 • Syaikh ‘Abdul Jalil As Samarudi (w. 1973 H). Ia menulis beberapa ta’liq berikut:
  • Ø At Ta’liq ‘ala Shohih Muslim
  • Ø At Ta’liq ‘ala Sunan Abi Dawud
  • Ø At Ta’liq ‘ala Sunan An Nasa’i
  • Ø At Ta’liq ‘ala Sunan Ad Darimi
  • Syaikh ‘Abdussalam Al Bastuwi (w. 1974 H). Beliau menulis Syarh Sunan Ibn Majah namun hilang, Kasyful Mulhim terjemah & syarh Muqaddimah Shohih Muslim dengan bahasa Urdu dalam 54 halaman, telah dicetak di India.
  • Mufti Syaikh Muhammad ‘Asyiq Ilahi Al Birni Al Mirtahi kemudian Al Madani. Beliau mempunyai Majanil Atsar syarh Ma’anil Atsar karya Ath Tohawi
  • Syaikh ‘Abdurrohman bin Sayyid Amir Al Marwani (w. 1975 M). Ia mempunyai Al Kautsarul Jari ‘ala Riyadhil Bukhori
  • Syaikh Iqbal Ahmad Al ‘Umari (w. 1978 H). Ia menulis Sabhatul Bari fi Duror Shohihil Bukhori, manuskrib. Kitab ini semacam kamus lafazh-lafazh yang ada dalam Shohih Al Bukhori beserta syarahnya
  • Syaikh Muhammad Zakariya bin Muhammad Yahya Al Kandahlawi kemudian Al Madani (w. 1402 H), pendatang Madinah dan dimakamkan di Baqi’ Ghorqod. Ia menulis Aujazul Masalik ila Muwaththo’il Imam Malik dalam 15 jilid, juga sebuah syarah Asy Syamail Al Muhammadiyyah karya At Tirmidzi dalam bahasa Urdu dengan judul Khoshoil Nabawi Syarh Syamail Tirmidzi. Di kemudian hari kitab Khoshoil ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Ustadz Muhammad ‘Abdurrohman Ibrohim.
  • Syaikh Muhammad Al Jundalawi (w. 1405). Ia mempunyai dektean atas Shohih Al Bukhori dengan tajuk Durus Al Bukhori, dan sudah dicetak satu jilid darinya.
  • Syaikh ‘Atho’ulloh Hanif Al Buhujiyani (w. 1409) ia mempunyai At Ta’liqot As Salafiyyah Hasyiyah ‘ala Sunan An Nasa’i. Beru-baru ini dicetak dengan tahqiq dan takhrij dalam 5 jilid tahun 1422 H oleh Maktabah Salafiyyah Lahore Pakistan. Ia juga menulis Faidhul Wadud ta’liqot ‘ala Sunan Abi Dawud, namun belum selesai
  • Syaikh Muhibbulloh Syah Ar Rosyidi As Sindi (w. 1415 H). Ia mempunyai At Ta’liqun Najiih ‘ala Al Jami’ Ash Shohiih karya Al Bukhori
  • Syaikh Muhammad ‘Ali Jan Baz. Ia menulis Injazul Hajah syarh Sunan Ibn Majah. Darinya sudah dicetak 2 jilid sampai sekarang, sisanya nyusul, InsyaAllah.

 

 

 

 

Selesai diterjemahkan dari sebuah artikel tulisan Muhammad Hafizh bin Suruni Al Malizi –jazahulloh khoiro- pada 4 Dul Hijjah 1433 H

Oleh: Ibnu Marwadi Al Marwadi

 

 

Iklan

About Firman Hidayat Marwadi

Seorang penuntut ilmu yang semoga diberi keistiqamahan oleh Allah dalam setiap kebaikan.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: